อนาคตของสันติภาพ

อัตราสภาวะความเครียดในประชากรประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น

Apr
09

สภาวะความเครียด

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เพิ่มมาขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีสภาวะของการเงินภายในครอบครัวหรือตนเองมีการฝืดเคือง ซึ่งผลกระทบนี้เกิดจากสังคมในปัจจุบันของประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และในเรื่องของการทำธุรกิจเองก็มีอัตราการแข่งขันของธุรกิจกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการแข่งขันทางธุรกิจนี้ส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ภายในประเทศไทย ในเรื่องอัตราการจ้างงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอัตราการจ้างงานมีผลกระทบต่อสภาวะความเครียดของประชากรได้อย่างไร ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นเพราะประชากรไทยในปัจจุบันได้มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นและคาดว่ายังคงมีอัตราประชากรที่ยังคงเพิ่มต่อเนื่องไป ทำให้ปัจจัยในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรมามีผลกระทบกับธุรกิจในเรื่องของการจ้างงานเข้ามา ธุรกิจที่มีการดำเนินงานในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการทำงาน ซึ่งทำให้ต้องมีการเลิกจ้างพนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนและมีอายุที่มากจึงไม่ผ่านสามารถทำงานบ้างอย่างได้ ซึ่งจากการที่ธุรกิจพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเพื่อมาร่วมดำเนินงานไปกับธุรกิจที่ทำ ซึ่งจะทำการจ้างงานประชากรรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเลิกจ้างงานในธุรกิจต่าง ๆ ภายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จากผลกระทบนั้นทำให้ผู้ที่โดยเลิกจ้างงานเกิดสภาวะความเครียดแทรกซ้อนขึ้นมา และยังมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่จำเป็นต้องมี ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินชีวิตของตัวเองและครอบครัว จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรในประเทศไทย ณ ตอนนี้มีสภาวะความเครียดกันเพิ่มมากขึ้น

จากการสำรวจพบว่าผู้ที่มีสภาวะทางความเครียดมากที่สุดตอนนี้ ส่วนใหญ่มาจากผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี หรือวัยรุ่น และ ตั้งแต่ช่วงอายุ 50 – 60 ปี วัยชรา นั้นมีสภาวะความเครียดมากที่สุด เพราะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้มีการแข่งขันทางธุรกิจกันมากขึ้น แต่สภาวะเศรษฐกิจยังไม่มีความแน่นอน จึงมีอัตราการจ้างงานที่จำกัด ซึ่งในช่วงวัยรุ่น เมื่อทำการศึกษาจบใหม่แล้วต้องการหางานทำเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงปากท้องตัวเองหรือครอบครัว ทำให้ต้องมีการแข่งขันกับวัยรุ่นที่พึ่งจบการศึกษามาเช่นกัน เพื่อที่จะเข้าทำงาน เป็นผลให้มีอัตราผู้ที่ว่างงานเพิ่มมากขึ้น และ ช่วงวัยชราเองก็เกิดปัญหาในการเลิกจ้างงาน เนื่องจากมีช่วงอายุที่ค่อนข้างมากทำให้ธุรกิจที่จ้างอยู่ในปัจจุบันเลิกจ้าง ซึ่งเหมือนการตัดกำลังทางการเงินเพื่อที่จะส่งเสียครอบครัวของตนเองไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาวะความเครียดของประชากรไทยในช่วงวัยรุ่น และวัยชรา มีอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก

ดังนั้น สภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในที่เกิดจากความคิดของตัวเอง หรือปัจจัยภายนอกที่มาจากเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบันนี้

สภาวะความเครียด Comments Off on อัตราสภาวะความเครียดในประชากรประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น